Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2018. július 25. napjától

Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a http://www.todobudapest.com (a továbbiakban: Webáruház) felhasználási feltételeit és annak szabályait. A Webáruház tulajdonosa és működtetője a Todo Hungary Group Kft (cégjegyzékszám: 01-09-176093, székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.; adószám: 24663395-2-43, elektronikus elérhetőség: info@tdhgroup.hu; ) (a továbbiakban: Üzemeltető), aki on-line vásárlási lehetőséget nyújt mindazoknak, akik a webes felületen keresztül kívánnak – az Üzemeltető által kínált – terméket vásárolni (a továbbiakban: Felhasználó).

1. A jogviszony tárgya

1.1. A jogviszony tárgya az Üzemeltető által működtetett Webáruház használata, illetve az azon keresztül történő vásárlás.

1.2. A Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatás: on-line kereskedelmi tevékenység jellegű, amennyiben felületén keresztül a Felhasználó a kiválasztott terméket előzetes regisztráció után megvásárolja (a továbbiakban: Webshop szolgáltatás).

1.3. A Webáruház által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személy Felhasználónak minősül, és mint ilyen jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

2.1. A Webáruház kereskedelmi szolgáltatásának használatához előzetes regisztráció szükséges, mely a webes felületen elérhető űrlap kitöltésével történik. Itt szükséges megadni – a személyes adatokon (név, születési hely és idő, lakcím, számlázási és szállítási cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám) kívül – egy felhasználó nevet és jelszót, mely a Webáruházra történő belépéshez szükséges.

2.2. A regisztráció során a Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadására vonatkozóan köteles nyilatkozatot tenni. A Felhasználó az “Egyetértek és Elfogadom a Felhasználási Feltételek valamennyi pontját” szöveg melletti négyzet kipipálásával és a regisztráció gombra történő kattintással fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Elfogadás nélkül a regisztráció sikertelen.

2.3. A regisztráció megtörténtéről az Üzemeltető elektronikus levél (e-mail) formájában visszaigazolást küld a Felhasználónak az általa megadott elektronikus levelezési címre.

2.4. A Felhasználót regisztrációs díj nem terheli.

2.5. A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. „Személyes fiókban” kerülnek rögzítésre. Amennyiben Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, e változásokat köteles a Felhasználói fiókban átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

2.6. A felhasználói név szolgál a Webáruház használóinak azonosítására. A felhasználó név nem lehet olyan kifejezés, mely a közerkölcsöt, a jó érzést, vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy sértheti, mely esetben a regisztráció törlésre kerül. Közerkölcsöt sértő kifejezés különösen a trágár, obszcén kifejezés akár magyar, akár más idegen nyelven.

2.7. Üzemeltető jogosult a regisztrált Felhasználók által megadott adatok valódiságát ellenőrizni, ennek keretében a megfelelő okiratok, illetve dokumentumok becsatolását kérheti, amennyiben valamely adat valótlanságára utaló körülmény merül fel.

2.8. Azt a Felhasználót, aki hamis adato(ka)t szolgáltat, az Üzemeltető a Webáruház használatából kizárja.

2.9. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználót a szolgáltatáshoz történő hozzáférésből kitagadja (a regisztrációt törölje), amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket megszegi vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, mely az Üzemeltető megítélése szerint veszélyezteti mások jogát vagy jogos érdekét, vagy sértheti mások jóérzését.

2.10. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó által megadott adatok valótlanságáért, illetve az ebből fakadó, esetlegesen felmerülő harmadik személynek okozott kárért.

3. Webshop szolgáltatás

3.1. Jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Webshop szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, melynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog értékesítése.

3.2. A Webshop szolgáltatás keretében bármely Felhasználó megvásárolhatja az Üzemeltető által a Webáruházon eladásra felkínált terméket. A Webshop szolgáltatás igénybevétele kizárólag regisztrációval történik. Webshop szolgáltatás esetében az adásvételi szerződés a Felhasználó által tett megrendelés Üzemeltető általi e-mailben történt visszaigazolásával jön létre azzal, hogy Üzemeltető a termék tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Az adásvételi szerződés létrejöttét követően a Felhasználó elnevezése Vevő vagy Felhasználó. Jelen pont szerinti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. A szerződés iktatásra nem kerül és később vissza nem kereshető.

3.3. A termék honlapon feltüntetett ára forintban meghatározott bruttó ár (nettó ár + ÁFA).

3.4 A Webshop-ban történő vásárlás menete a következő:

3.4.1. A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és a „Kosárba” címszóra kattint. A Felhasználó több terméket is a kosárba helyezhet azok megrendelése előtt.

3.4.2. A „Kosár” ikonra történő kattintással a Felhasználó a „Kosár” oldalra kerül, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát és a megrendelt termékek ellenértékének összegét. A kosár tartalmának módosítására a Felhasználó jogosult.

3.4.3. A „Fizetek” gombra kattintással a Felhasználó a „Pénztár” oldalra kerül, ahol a Felhasználó köteles megadni a nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a szállítási címet és a számlázási címet, valamint a mobil telefon számát és az elektronikus elérhetőségét, illetve gazdálkodó egység esetében a cégjegyzékszámát.

3.4.4. A fenti adatok megadását követően a Felhasználó az „Elolvastam és megértettem a szerződési feltételeket, és egyben elfogadom a SimplePAy Bankkártyás fizetésre vonatkozó Felhasználási feltételek-et” szöveg melletti négyzet pipálását követően jogosult a „Megrendelés elküldése” gombra kattintani.

3.5. Amennyiben a Felhasználó megrendeli a terméket, a megrendelést követően az Üzemeltető – a megrendelés feldolgozását követően – értesíti a Felhasználót elektronikus levél formájában a megrendelés részleteiről (rendelés-visszaigazolás). A tájékoztatás a következő adatokat is tartalmazza: Üzemeltető cégnevét és címét, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék árát, a teljesítés egyéb feltételeit, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, valamint az esetleges jótállás feltételeit.

3.6. Vevő – eltérő kikötés hiányában – köteles fizetési kötelezettségének az értesítést követően haladéktalanul eleget tenni, ellenkező esetben a termék átvételére nem jogosult és úgy kell tekinteni, hogy a szerződéstől elállt.

3.7. A vételár kiegyenlítése (fizetés módja) kizárólag SimplePay rendszeren keresztül történik. A vételár megfizetését követően a Vevő értesítést kap a vételár kiegyenlítéséről. A vételár megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került.

3.8. Jegyrendelés esetén a visszaigazoló elektronikus levél kinyomtatásával és annak helyszínen történő bemutatásával vagy okostelefonon történő bemutatásával jogosult a Felhasználó az eseményen való részvételre.

3.9. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. Az Üzemeltető a megrendelés visszautasítási jogát a vételár megfizetéséig jogosult gyakorolni.

3.10. Webshop szolgáltatás keretében történő vásárlás esetén a Vevőre a tulajdonjog a vételár maradéktalan kiegyenlítésével száll át.

4. Jogok és kötelezettségek

4.1. Üzemeltető fenntartja a Webshop-ban feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. Üzemeltető garantálja, hogy a Felhasználó által leadott megrendelést követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2. Üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vonatkozóan.

4.3. Ilyen esetekben az Üzemeltető nem köteles a terméket a Webshop-ban feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében Felhasználó, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

5. Kapcsolattartás

5.1. A Szerződést érintő kapcsolattartás minden esetben írásban történik. Írásbeli kapcsolattartásnak minősül az elektronikus levél (e-mail) útján történő kommunikáció is. Vita esetén a küldő félnek kell bizonyítani azt, hogy az e-mail üzenet a másik félhez megérkezett.

5.2. Üzemeltető levelezési címe: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.

6. Jótállás, szavatosság

Üzemeltető szavatossági felelőssége a Polgári Törvénykönyvben szabályozott rendelkezéseken alapul és ahhoz igazodik.

7. Felelősségvállalás

7.1. Az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.

7.2. Az Üzemeltető a Webáruházon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit.

8. Megszüntetés

8.1. Az Üzemeltető jelen Felhasználási Feltételeket abban az esetben jogosult felmondani, ha a Felhasználó jelen Felhasználási feltételeket vagy a vonatkozó jogszabályokat megsérti. Az Üzemeltető részéről történő felmondás a Felhasználó kizárásának következményével jár.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa.

9.2. Az Webáruházon megjelenített termékképek illusztrációk, azok a valóságtól eltérőek lehetnek.

9.3. Az Üzemeltető, az e-jegyek kiküldésekor teszi elérhetővé a kiállított számlát a Vevő részére.

9.4. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek minősül, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényességét.

9.5. A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget.

9.6. A Szerződés időtartama alatt, illetve azt követően is az Üzemeltető és a Felhasználó együttműködésre köteles. Amennyiben a felek között valamilyen kérdés, vagy vita merülne fel és erre vonatkozóan a jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, úgy a jelen Felhasználási Feltételek szellemiségének és az Üzemeltető vélhető céljának, figyelembevételével kötelesek a vita, illetve a kérdés eldöntésére.

9.7. Üzemeltető a Webáruházon keresztül kötött szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó által megadott adatokat, így különösen az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

9.8. Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait Üzemeltető a megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából kezelje.

9.9. Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók adatait a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli.

9.10. Üzemeltető a Webáruház működtetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint végzi.

9.11. Jelen Felhasználási Feltételek nem utal magatartási kódexre.

9.12. A felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.

9.13. Üzemeltető és Felhasználó mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A Felek az esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.

9.14. A jegyek vásárlás után nem visszaválthatóak. Pénz visszafizetésre csak a program meg nem tartása esetén kerülhet sor.